Brief Algemene Ledenvergadering

Aan de leden van de Heerenveense Watersport vereniging Nannewijd
Dagtekening 06 januari 2022


Wij hebben als bestuur van de HWN op 28-10-2021 aan alle leden de stukken gestuurd van een
schriftelijk te houden Algemene ledenvergadering. Omdat we van een deel van de leden (213.) geen
e-mail adres hebben zijn deze per post verstuurd om er voor te zorgen dat we iedereen bereiken.
Voordeel is dat door middel van het bijgevoegde stembiljet iedereen de mogelijkheid heeft gehad om zijn stem uit te brengen op de voorstellen.

Een representatief aantal leden heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Graag brengen wij u op de hoogte van de uitslag van de stemming.

 • Op het voorstel om de heer Siebe van Loon te benoemen als penningmeester hebben alle uitgebrachte stemmen vóór gestemd.
 • Het voorstel of u het bestuur decharge wilde verlenen voor het gevoerde beleid hebben alle
  uitgebrachte stemmen vóór gestemd

 • De voorgestelde begroting van 2022 zijn door alle uitgebrachte stemmen goedgekeurd.

 • Op het voorstel of iedereen zich kon vinden in de nieuwe tariefberekening zijn 71% van de
  uitgebrachte stemmen voor en 29% tegen.

  Onze statuten zeggen over een stemming dat alle besluiten met meerderheid van stemmen moet
  worden genomen. Daaraan is voldaan zoals blijkt uit bovenstaande uitslag en daarmee stelt de
  voorzitter vast dat bovengenoemde voorstellen zijn aangenomen

  Verder zijn er opmerkingen gemaakt waar wij graag op willen reageren.
  De meeste vragen gingen over het waarom van de tariefsverhoging. Wij zullen proberen dit nog eens
  uit te leggen: De reden is dat wij in 2017 al hebben vastgesteld dat er grote verschillen zaten in
  tarieven voor dezelfde boten en ligplaatsen. Wij vonden dat niet redelijk en billijk dat er in één
  vereniging zulke verschillen bestonden. Daarom hebben wij toen al aan de algemene vergadering
  gevraagd of er bezwaar was om dit gelijk te trekken. Daar was de meerderheid van de aanwezige
  leden toen voor. Het afgelopen jaar is dit onderzoek opnieuw uitgevoerd om zeker te weten of dit
  klopte. En opnieuw bleek dat er grote verschillen waren. Er zijn mensen die teveel betalen en er zijn
  mensen die te weinig betalen. Dit is geen evenredige verdeling. Hier is veel rekenwerk aan gedaan en
  we zijn gekomen tot 3 categorieën/ prijsklassen. Alles is teruggerekend naar een prijs per m2 zodat
  dit per categorie voor iedereen gelijk is. Er zijn ligplaatshouder die even moeten slikken omdat de
  verhoging groter is als ze verwacht hadden. Toch lijkt ons dit niet onredelijk omdat ze eigenlijk al die
  jaren goedkoop hebben gelegen. Er ook gevraagd om dit stapsgewijs in te voeren. Het nadeel hiervan
  is dat we dan een aantal jaren met verschillen blijven zitten en daarnaast een lastige administratie
  moeten bijhouden van zowel de plussen als de minnen. Het lijkt ons beter om in één keer door de
  zure appel heen te bijten.

  Wij zijn als vereniging BTW plichtig en daarom wordt er BTW berekend. De lig en stallings tarieven
  zijn dus inclusief BTW.

  Verder kregen we nog opmerkingen dat de Bron niet voldoende aandacht krijgt en dat wij beter
  moeten communiceren. Hier gaan wij zeker mee aan het werk..
  Helaas zijn wij door het wegvallen van Sicco onderbezet. We doen ons best om voor de Bron in ieder
  geval voor 2 middagen een havenmeester te vinden. Havenmeesters op de Welle zijn overdag altijd
  telefonisch bereikbaar als er dringende zaken zijn.

  We zullen ook zorgen dat U via het mededelingenbord op de Bron en de Welle regelmatig op de
  hoogte wordt gehouden van wat er speelt op de haven. We gaan ook vaker een nieuwsbrief
  uitbrengen om u daarmee te informeren. (elke 3e dinsdag van de maand.)

  Met vriendelijke groet,
  Namens het bestuur
  Secretaris
  J.W. van der Wijk